ارزش کسب شده (حاصله) در ام‌اس‌پراجکت

مدیریت ارزش حاصله (EVM)، یکی از مهم‌ترین روش‌های ارزیابی عملکرد پروژه‌ها می‌باشد. در حوزه مدیریت هزینه، فرآیند کنترل هزینه‌ها، فرآیندیست که عملکرد پروژه در آن سنجیده می‌شود.

مدیریت ارزش حاصله

در اینجا در مورد پارامترهای مهم مدیریت ارزش حاصله توضیح خواهم داد. ارزش برنامه‌ریزی شده (PV)، پس از تعیین هزینه‌های فعالیت‌ها و زمان‌بندی پروژه یکی از خروجی‌های مدل زمان‌بندی، نمودار توزیع هزینه‌های پروژه است، به هزینه تجمعی تا تاریخ مورد نظر شما، ارزش برنامه‌ریزی شده گفته می‌شود. فرض کنید مدت زمان اجرای یک فعالیت ۱۰ روز است و هزینه کل فعالیت ۲۵۰۰ ریال. در روز سوم پروژه ارزش برنامه ریزی شده مساویست با ۷۵۰ ریال.

هزینه واقعی (AC)، همانطور که مشخص است به هزینه واقعی انجام شده فعالیت گفته می‌شود. در مثال بالا قرار بود در روز سوم ۷۵۰ ریال هزینه شود ولی هزینه واقعی انجام شده ۵۰۰ ریال می‌باشد. حال موضوع قابل توجه این است که آیا این دو گزینه آیا قابل مقایسه‌اند. آیا از مقایسه دو گزینه نام برده شده می‌توان نتیجه گرفت که این فعالیت کند انجام شده یا اینکه موفق به کاهش هزینه شده‌ایم. میتواند هر دو مورد صحیح باشد ولی نمی‌توان قضاوت کرد.

ارزش حاصله (EV)، همانطور که گفته شد گزینه ارزش برنامه‌ریزی شده بر اساس زمان تعیین می‌شود و هزینه واقعی بر اساس هزینه و به همین دلیل قابل مقایسه نیستند. پس گزینه ای مورد نیاز است که هم تابعی از زمان و هم تابعی از هزینه باشد، این گزینه ارزش حاصله است. در واقع ارزش حاصله برابر است با هزینه فعالیت بر اساس برنامه اولیه در صورت وقوع پیشرفت کنونی. در مثال بالا اگر پیشرفت فعالیت ۲۵٪ باشد ارزش حاصله مساوی ۶۲۵ ریال خواهد بود. این عدد با هر دو عدد ذکر شده قابل مقایسه است. در مقایسه با هزینه واقعی می‌توان دریافت کار با هزینه‌ای کمتر در حال انجام است. انحراف هزینه (CV=EV-AC) و شاخص عملکرد هزینه (CPI=EV/AC) معیارهای اندازه‌گیری هزینه کرد پروژه می‌باشند. انحراف زمان (SV=EV-PV) و شاخص عملکرد زمان (SPI=EV/PV) معیارهای اندازه‌گیری عملکرد زمان می‌باشند.در واقع می‌توان گفت انحراف هزینه به ما امکان می‌دهد برآوردی از هزینه اتمام کار داشته باشیم (EAC) و شاخص عملکرد زمان (راندمان) وضعیت انجام کار و برآوردی از زمان اتمام کار را در اختیار ما قرار می‌دهد.

لازم به ذکر است همانطور که قبلا هم اشاره شد، در مدیریت ارزش حاصله دو روش برای محاسبه پیشرفت وجود دارد، پیشرفت زمانی و پیشرفت فیزیکی البته توجه داشته باشید هر دو درصد ذکر شده در فعالیت معنی پیدا می‌کنند. در مطالب بعدی راجع به موضوع ذکر شده توضیح بیشتری خواهم داد

فیلم آموزش: http://www.aparat.com/v/a9Phf

فایل: Earned Value