برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی

برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی اولین فرآیند از حوزه مدیریت زمان استاندارد پی ام باک (PMBOK) و در گروه برنامه‌ریزی قرار دارد.

برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندیهمه فرآیندهای پی ام باک شامل ورودی، ابزار و روش و خروجی می‌باشند.

ورودی‌های این فرآیند، برنامه مدیریت پروژه، منشور پروژه، عوامل محیطی سازمان و سرمایه‌های فرآیندی سازمان می‌باشند.

ابزارها و روش‌های مورد نیاز این فرآیند شامل قضاوت کارشناسی، تکنیک‌های تحلیلی و جلسات و در نهایت خروجی این فرآیند برنامه مدیریت زمان‌بندی می‌باشد.

برنامه مدیریت زمان‌بندی یکی از 13 برنامه مدیریتی پی ام باک می‌باشد. این برنامه شامل 11 عنصر است که در ادامه مختصری درباره هر عنصر توضیح داده شده است.

 

عنصر

شرح

متدولوژی زمان‌بندی روش زمان‌بندی مورد نظر شما در پروژه برای مثال روش مسیر بحرانی.
ابزار زمان‌بندی ابزار مورد نیاز برای زمان‌بندی و گزارش‌گیری و … برای مثال ابزار مورد نیاز برای زمان‌بندی نرم‌افزار مایکروسافت پراجکت و ابزار مورد نظر ما برای گزارش‌گیری نرم‌افزارهای مایکروسافت اکسل و … می‌باشند. 
سطح دقت سطح دقت مورد نظر ما در پروژه تعریف می‌شود. در ابتدا ممکن است سطح دقت برآورد زمان هفته تعریف شود ولی پس از آغاز پروژه و روشن شدن مسایل این سطح به روز یا ساعت تغییر کند
واحدهای سنجش تعریف واحدهای سنجش برای مثال ساعت، روز و هفته
آستانه انحراف میزان انحرافی که در صورت وقوع نیاز به اقدام خواهد داشت
فرمت و اطلاعات گزارش زمان‌بندی در صورتی که از فرمت‌های خاصی برای گزارش‌های این حوزه استفاده می‌کنیم، آن‌ها را نام برده و پیوست این سند می‌کنیم، همچنین موارد مورد نیاز این گزارش‌ها را تعیین می‌کنیم.
شناسایی فعالیت یکی دیگر از فرآیندهای این حوزه تهیه لیست فعالیت‌ها می‌باشد که در اینجا روش انجام این فرآیند مشخص می‌شود.
ترتيب فعاليت پس از تهیه لیست فعالیت‌ها، ترتیب فعالیت‌ها مشخص می‌شود. روش مورد نظر برای مرتب کردن فعالیت‌ها در اینجا مشخص می‌شود. برای مثال اگر فرض مرتب سازی روابط باشد و دو فعالیت پیش‌نیاز یکسان داشته باشند معیار بعدی چه خواهد بود.
برآورد منابع روش برآورد منابع، نحوه تخصیص و سایر الزامات منابع تعریف می‌شوند.
برآورد کار و مدت زمان روش مورد نظر برای برآورد مدت زمان فعالیت و کار تخصیص شده به فعالیت تعیین می‌شود
به روز رسانی، مديريت و كنترل دوره‌های مورد نظر شما برای به‌روز رسانی برنامه و دوره‌های کنترل و … مشخص می‌شوند.