تغییرات نسخه 7 پمباک

بر اساس پیشنویس منتشر شده از نسخه 7 پمباک که قرار است در انتهای سال 2020 منتشر شود، تصویر زیر نشان دهنده تغییرات نسخه 7 پمباک نسبت به نسخه 6 میباشد.

PMBOK 7

تغییرات نسخه 7 پمباک

نسخه 6 پم‌باک دارای پنج گروه فرآیند مدیریت پروژه است:
آغازش، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل، و خاتمه.
این موارد به پنج مرحله یک چرخه عمر پروژه نیز گفته می‌شود. برای هر حوزه دانش، فرآیندهای متعلق به این گروه‌های فرآیندی وجود دارد.
به عنوان مثال ، فرآیند تخمین هزینه‌ها، یک فرایند متعلق به گروه برنامه‌ریزی و حوزه دانش مدیریت هزینه است.

در نسخه 7 پم‌باک، تغییر رویکرد مبتنی بر فرآیند به رویکرد مبتنی بر اصول وجود خواهد داشت.
12 اصل تحویل پروژه و یک سیستم تحویل ارزش وجود خواهد داشت.
Value Delivery System بیشتر بر تحویل نتایج با ارزش و نه تحویل تمرکز خواهد کرد.
پروژه‌ها مؤلفه‌های اساسی سیستم تحویل ارزش هستند و اصول به مدیران پروژه، اعضای تیم و ذی‌نفعان در مورد چگونگی دستیابی به نتایج در نظر گرفته شده برای ارائه ارزش به سازمان و ذی‌نفعان راهنمایی می کنند.

Value Delivery System

Value Delivery System

شکل بالا رویکرد “Value Delivery System” با نسخه 7 پم‌باک را نشان می دهد.
بر اساس این سیستم ، استراتژی ها ، مأموریت ها یا اهداف یک سازمان ، سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاری های بعدی را تصمیم می گیرد.
اوراق بهادار می تواند شامل زیر مجموعه ها ، برنامه ها یا پروژه ها باشد.
برای اطمینان از اهداف پرتفولیو ، برنامه و تحویل پروژه باید به اهداف مورد نظر خود برسند.
براساس نتایج پروژه ها ، تأثیرات تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اوراق بهادار برای مراحل بعدی بررسی و تنظیم می شود.

لینک منبع