مدل زمان‌بندی

همان‌طور که در مطالب قبل نیز اشاره شد مدل زمان‌بندی به مجموعه ای گفته می شود که شامل زمان‌بندی، تخصیص و توزیع منابع  و توزیع احجام و هزینه ها باشد.

در واقع مدل زمان‌بندی شامل تمام خواسته های شما می باشد که در یک جا گرد آمده است.

مدل زمان‌بندی

در تهیه مدل زمان‌بندی چند فرآیند دخیل هستند این فرآیندها از گروه فرآیندی برنامه ریزی می باشند. و طبیعی است، با توجه به اینکه در اکثر حوزه ها، فرآیندهای برنامه ریزی وجود دارند لذا بهتر است برای ایجاد مدل زمان‌بندی از ابزارهای جامع تر مانند Microsoft EPM استفاده شود. جامع بودن ابزار اهمیت به سزایی دارد زیرا که نسخه های قدیمی تر در تمامی حوزه های مدیریت پروژه کارایی لازم را نداشتند. به همین دلیل پیشنهاد اینجانب استفاده از راهکار مدیریت پروژه سازمانی مایکروسافت می باشد