پی‌ام‌باک ـ مدیریت پروژه

یکی از استانداردهای رایج مدیریت پروژه، پی‌ام‌باک (PMBOK) می‌باشد.

پی‌ام‌باک

موسسه مدیریت پروژه (PMI) ویرایش پنجم پی‌ام‌باک را در 10 حوزه شامل 47 فرآیند و 5 گروه فرآیندی در سال 2013 منتشر کرد.
ویرایش پنجم، استاندارد پی‌ام‌باک شامل حوزه‌ها و فرآیندهای زیر می‌باشد.

  1. مدیریت یکپارچگی (تهیه و توسعه منشور پروژه، تهیه و توسعه برنامه مدیریت پروژه، هدایت و مدیریت کار پروژه، نظارت و کنترل پروژه، کنترل یکپارچه تغییرات و خاتمه پروژه یا فاز)
  2. مدیریت گستره (محدوده) (برنامه‌ریزی مدیریت گستره، گردآوری الزامات، تعیین گستره، تهیه ساختار شکست کار، ممیزی گستره و کنترل گستره)
  3. مدیریت زمان (برنامه‌ریزی مدیریت زمان، تعریف فعالیت‌ها، تعریف روابط فعالیت‌ها، تخمین منابع فعالیت‌ها، تخمین زمان فعالیت‌ها، تهیه برنامه زمان‌بندی و کنترل زمان‌بندی)
  4. مدیریت هزینه (برنامه‌ریزی مدیریت هزینه، تخمین هزینه‌ها، تعیین بودجه و کنترل هزینه‌ها)
  5. مدیریت کیفیت (برنامه‌ریزی مدیریت کیفیت، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت)
  6. مدیریت نیروی انسانی (برنامه‌ریزی مدیریت منابع انسانی، گردآوری تیم پروژه، بهبود تیم پروژه و مدیریت تیم پروژه)
  7. مدیریت ارتباطات (برنامه‌ریزی مدیریت ارتباطات، کنترل ارتباطات و مدیریت ارتباطات)
  8. مدیریت ریسک (برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک‌ها، تحلیل کیفی ریسک‌ها، تحلیل کمی ریسک‌ها، برنامه‌ریزی واکنش به ریسک‌ها و کنترل ریسک‌ها)
  9. مدیریت تدارکات (برنامه‌ریزی مدیریت تدارکات، اجرای تدارکات، کنترل تدارکات و خاتمه تدارکات)
  10. مدیریت ذی‌نفعان (شناسایی ذی‌نفعان، برنامه‌ریزی مدیریت ذی‌نفعان، کنترل مشارکت ذی‌نفعان و مدیریت مشارکت ذی‌نفعان)

پی‌ام‌باک شامل 5 گروه فرآیندی می‌باشد. گروه فرآیندی آغازش (2 فرآیند)، گروه فرآیندی برنامه‌ریزی (24 فرآیند)، گروه فرآیندی اجرا (8 فرآیند)، گروه فرآیندی نظارت و کنترل (11 فرآیند) و گروه فرآیندی خاتمه (2 فرآیند) است.

هر فرآیند شامل ورودی‌ها، ابزار و تکنیک‌ها و خروجی‌ها می‌باشد. در اکثر موارد خروجی یک فرآیند به عنوان ورودی یک فرآیند دیگر محسوب می‌شود. برای مثال گروه فرآیندی آغازش شامل دو فرآیند تهیه و توسعه منشور پروژه و شناسایی ذی‌نفعان می‌باشد. یکی از خروجی‌های فرآیند تهیه و توسعه منشور پروژه، منشور پروژه است که یکی از ورودی‌های فرآیند شناسایی ذی‌نفعان می‌باشد.
در مطالب بعدی راجع به حوزه‌ها و فرآیندها و ارتباط بین فرآیندها مطالب بیشتری منتشر خواهم کرد.

One thought on “پی‌ام‌باک ـ مدیریت پروژه

Comments are closed.