پیشرفت فیزیکی

برای سنجش عملکرد پروژه‌ها، روش‌های متنوعی وجود دارد، یکی از روش‌ها محاسبه پیشرفت فیزیکی فعالیت‌ها می‌باشد.

پیشرفت فیزیکیهمانطور که در مطالب پیشین گفته شد، برای کنترل زمان‌بندی پروژه از پارامترهایی مانند تاریخ شروع، تاریخ پایان، زمان باقیمانده و … می‌توان استفاده کرد. ولی موضوعی که در سنجش عملکرد اهمیت دارد نحوه محاسبه پیشرفت فعالیت و پیشرفت فیزیکی است. در پیشرفت فعالیت (Percent Complete) معمولا زمان مهم است. در اکثر نرم‌افزارها درصد پیشرفت فعالیت از حاصل تقسیم زمان سپری شده بر زمان کل به دست می‌آید. این روش مناسب برای فعالیت‌های خدماتی و مشابه آن مناسب است. با بسط دادن این روش به کل پروژه، مجموع زمان‌های سپری شده فعالیت‌ها تقسیم بر مجموع زمان‌های تخصیص شده به فعالیت‌ها، پیشرفت پروژه محاسبه می‌شود. روش رایج دیگر محاسبه پیشرفت کار می‌باشد.  در این روش، نسبت کار انجام شده بر کار کل فعالیت محاسبه می‌شود و با بسط این روش به کل پروژه مجموع کارهای انجام شده در تک تک فعالیت‌ها به نسبت مجموع کار پیشرفت کار (Work Complete) خواهد بود. در مثال زیر سعی در تشریح موضوع بالا خواهم داشت. فرض کنید پروژه ای با سه فعالیت که فعالیت 1 پیش‌نیاز فعالیت 2 و همزمان با فعالیت 3 وجود دارد.

ردیف  پروژه مدت زمان زمان واقعی زمان باقی‌مانده درصد پیشرفت کار  کار واقعی کار باقی‌مانده   درصد کار تکمیل شده
 0 پروژه نمونه  7  3.18  3.82  45%  250  100  150  40%
 1  فعالیت 1  5  3  2  60%  100  75 25  75%
 2  فعالیت 2  2  0  2  0%  50  0  50  0%
 3  فعالیت 3  4  2  2  50%  100  25  75  25%

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود درصد پیشرفت با درصد کار تکمیل شده متفاوت می‌باشد. حال پیشرفت پروژه و فعالیت کدام یک از اعداد فوق می‌باشند. فقدان یک روش جامع و نیاز به اندازه گیری عملکرد دقیق منجر به استفاده از پیشرفت فیزیکی در فعالیت شد. پیشرفت فیزیکی بر اساس حجم انجام شده (مترطول، مترمکعب، مترمربع، کیلوگرم و …) نسبت به حجم کل محاسبه میشود ولی در محدوده پروژه این پیشرفت بی معنی است چرا که فعالیت های پروژه دارای فیزیک های متفاوتی هستند و تجمیع این اعداد در کنار هم غیر ممکن است. لذا برای هم مبنا کردن این اعداد از روشی به نام ارزش حاصله استفاده می شود که در حوزه مدیریت هزینه استاندارد پی ام باک (PMBOK) در این خصوص توضیح خواهم داد.