کنترل زمان‌بندی پروژه

بر اساس استاندارد پی ام باک (PMBOK)، فرآیند کنترل زمان‌بندی پروژه در گروه نظارت و کنترل و حوزه مدیریت زمان قرار دارد.

کنترل زمان‌بندی پروژهموارد مهم در این فرآیند شروع (Start)، پایان (Finish)، مدت زمان (Duration)، تاریخ وضعیت (Status Date)، شروع طبق برنامه (Baseline Start)، پایان طبق برنامه (Baseline Finish)، مدت زمان طبق برنامه (Baseline Duration)، شروع واقعی (Actual Start)، پایان واقعی (Actual Finish)، مدت زمان واقعی (Actual Duration)، مدت زمان باقی‌مانده (Remaining Duration)، زمان توقف (Stop Date)، زمان آغاز مجدد (Resume Date)، انحراف آغاز (Start Variance)، انحراف پایان (Finish Variance)، می‌باشند.

برای کنترل زمان‌بندی نیاز به ابزار مناسب می‌باشد. در اینجا فرض می‌کنیم از نرم‌افزار مایکروسافت پراجکت برای این کار استفاده شود. اگر کنترل زمان‌بندی پروژه روزانه باشد، در پایان هر روز فعالیت‌های انجام شده در سیستم ثبت می‌شوند. ابتدا تاریخ وضعیت بر اساس تاریخ روز تنظیم می‌گردد سپس اگر فعالیتی آغاز شده باشد تاریخ آغاز فعالیت معادل تاریخ وضعیت و همان تاریخ به عنوان تاریخ توقف در نظر گرفته می‌شود. و اگر فعالیتی در حال اجراست تاریخ وضعیت در هر دو گزینه آغاز مجدد و توقف وارد می شود. حال اگر فعالیتی در حال اجرا باشد و در این روز متوقف باشد، تاریخ شروع مجدد فردای روز تاریخ وضعیت خواهد بود. برای فعالیت‌های پایان یافته تاریخ پایان واقعی معادل تاریخ وضعیت خواهد بود.

در نرم‌افزار پراجکت اگر گزینه‌های تاریخ شروع، شروع واقعی، شروع مجدد توسط کاربر  تکمیل شوند بر اساس ساعت تنظیم شده در نرم‌افزار ساعت آغاز روز و در صورتیکه تاریخ پایان، پایان واقعی و توقف توسط کاربر تکمیل شود معادل ساعت پایان روز تنظیم شده در نرم‌افزار  خواهد بود بنابر این تعریف اگر شروع و پایان فعالیت یکی باشد مدت زمان واقعی یک روز خواهد بود.حال پس از اتمام تنظیمات فوق زمان باقیمانده مساوی حاصل تفریق مدت زمان و مدت زمان واقعی خواهد بود، طبیعی است شما بر اساس برآوردهای جدید زمان باقیمانده را دوباره وارد می کنید. درصد تکمیل فعالیت از حاصل تقسیم زمان واقعی بر مدت زمان محاسبه می‌شود همچنین حاصل تفریق مبنای شروع و شروع، انحراف شروع و حاصل تفریق مبنای پایان و پایان، انحراف پایان می‌باشد.