مدیریت ریسک

اغلب با‌شنیدن واژه ریسک جنبه‌های منفی به‌ذهن می‌رسد. ریسک دارای جنبه‌های منفی و جنبه های مثبت است. درصورتیکه هر دو جنبه ریسک را مد نظر قراردهیم می‌توان بجای واژه ریسک از واژه عدم قطعیت استفاده نمود. مدیریت ریسک پروژه ها به مواردی می‌پردازد که در چرخه […]