مدل زمان‌بندی

همان‌طور که در مطالب قبل نیز اشاره شد مدل زمان‌بندی به مجموعه ای گفته می شود که شامل زمان‌بندی، تخصیص و توزیع منابع  و توزیع احجام و هزینه ها باشد. در واقع مدل زمان‌بندی شامل تمام خواسته های شما می باشد که در یک جا […]

برنامه زمان‌بندی

برنامه زمان‌بندی یا مدل زمان‌بندی، این موضعی است که در بین عامه کارشناسان با هم یکی در نظر گرفته می شود. در حالیکه یکی از خروجی های (گزارش ها) مدل زمان‌بندی، برنامه زمان‌بندی می باشد. در استاندارد پم‌باک یکی از خروجی های فرایند تهیه و توسعه زمان‌بندی پروژه، برنامه زمان‌بندی […]